Фунгицид Амистар Трио 255 EC

Инструкция и применение

Сконцентрована сила дії трьох відомих фунгіцидів

30 г/л ципроконазолу; 125 г/л пропіконазолу; 100 г/л азоксістробіну

ІII клас (малотоксичні)

Переваги

Фунгицид Амистар Трио 255 EC надійно захищає рослину проти всього основного спектру хвороб з посиленою дією проти плямистостей листя та колосу;

Збалансована превентивна та лікувальна дія, яка забезпечує тривалий період захисту;

Завдяки унікальному фізіологічному впливу на рослину забезпечує додаткову врожайність та покращує її товарну та насіннєву якість;

Знижує негативний вплив стресових факторів;

Забезпечує тривалий період захисту.

Норми витрати препарату

Норма
витрати,
л/га

Максимальна
кратність/
строк

епторіоз листя і
колоса,альтернаріоз,
фузаріоз колоса

листка, 75% цвітіння

Механізм дії: Використання препарату Амистар Трио 255 EC, к.е. сприяє підвищенню врожайності та поліпшенню якості зерна шляхом активізації біологічних резервів рослини: підвищується ефективність використання вологи, призупиняється старіння рослини за рахунок пролонгації фотосинтезу (”озеленюючий ефект”), поліпшується азотний обмін.

Призначення: Фунгицид Амистар Трио 255 EC, к.е. — системний фунгіцид, призначений для захисту зернових колосових культур від комплексу хвороб. Фунгіцид має захисну та лікувальну дію.

Сумісність з іншими препаратами: Препарат сумісний з більшістю пестицидів (таких як Карате Зеон 050 CS мк.с., Актара 25 WG в.г.), що застосовуються на зернових культурах у ті ж самі строки. Однак в кожному окремому випадку препарати, що змішуються, потрібно перевіряти на сумісність. Приготування робочої суміші: Чистоту баку, магістральних трубопроводів та форсунок, а також працездатність усього обприскувача перевіряють до початку захисних робіт. Після цього визначають кількість і рівномірність постачання води через форсунки та порівнюють із розрахунковими даними по витратам робочого розчину на 1 га. Обприскування проводиться у ранкові або вечірні години у безвітряну погоду. Не допускати знесення препарату на сусідні культури. Після роботи з препаратом ретельно промити бак, штанги та форсунки обприскувача. Заповнити 1/4 баку обприскувача чистою водою і увімкнути режим розмішування. Додати розраховану і відміряну кількість препарату і продовжувати заповнювати бак обприскувача з одночасним перемішуванням. Продовжуйте розмішування під час роботи для забезпечення однорідності робочої суміші. Якщо Фунгицид Амистар Трио 255 EC, к.е. використовується у баковій суміші з іншими препаратами, додавайте препарати у воду в бак обприскувача у наступній послідовності: ЗП ВДГ Амістар Тріо 255 EC, к.е. Робочий розчин повинен бути використаний в день його приготування.

Читайте так же:  Фунгицид Ти Рекс - аналог Тилт Байлетон

Фунгицид Амистар Трио в от производителя Syngenta (Швейцария)

Амистар Трио 255 ЕС

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

  • Надежно защищает растение от основного спектра болезней с усиленной действием против пятнистостей листьев и колоса
  • Сбалансированная превентивная и лечебное действие, которая обеспечивает длительный период защиты
  • Благодаря уникальному физиологическому воздействию на растение обеспечивает дополнительную урожайность и улучшает ее товарную и семенную качество
  • Снижает негативное влияние стрессовых факторов
  • Длительный период защиты

Назначение:

Амистар Трио 255 EC, к.э. — Системный фунгицид, предназначен для защиты зерновых колосовых культур от комплекса болезней. Фунгицид обладает защитным и лечебным действием.

Механизм действия:

Использование препарата Амистар Трио 255 EC, к.э. способствует повышению урожайности и улучшению качества зерна путем активизации биологических резервов растения: повышается эффективность использования влаги, приостанавливается старение растения за счет пролонгации фотосинтеза( «» озелененная эффект «»), улучшается азотный обмен.

Совместимость с другими препаратами:

Препарат совместим с большинством пестицидов (таких как Каратэ Зеон 050 CS мк.с., Актара 25 WG в.г.), применяемых на зерновых культурах в те же сроки. Однако в каждом отдельном случае препараты, смешиваются, нужно проверять на совместимость.

Период защитного действия:

3-5 недель при применении фунгицида Амистар Трио 255 EC, к.э. в оптимальные сроки и в зависимости от вида патогена, инфекционного нагрузки, погодных условий и агротехники, применяемой в хозяйстве.

Приготовление рабочей смеси:

Чистоту бака, магистральных трубопроводов и форсунок, а также работоспособность всего опрыскивателя проверяют до начала защитных работ. После этого определяют количество и равномерность подачи воды через форсунки и сравнивают с расчетными данными по затратам рабочего раствора на 1 га. Опрыскивание проводится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду. Не допускать сноса препарата на соседние культуры. После работы с препаратом тщательно промыть бак, штанги и форсунки опрыскивателя. Заполнить 1 /4 бака опрыскивателя чистой водой и включить режим размешивания. Добавить рассчитанную и отмеренное количество препарата и продолжать заполнять бак опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Продолжайте размешивания во время работы для обеспечения однородности рабочей смеси. Если Амистар Трио 255 EC, к.э. используется в баковой смеси с другими препаратами, добавляйте препараты в воду в бак опрыскивателя в следующей последовательности: ЗП ? ВДГ ? Амистар Трио 255 EC, к.э. ? КЭ. Рабочий раствор должен быть использован в день его приготовления.

Читайте так же:  Гербицид Дианат - инструкция по применению

Переносимость культурой:

При соблюдении разработанных компанией рекомендаций не возникает риска фитотоксичности.

Фунгицид Амистар Трио 255 EC

АМИСТАР ТРИО защита озимых от неблагоприятных факторов среды Трехкомпонентный фунгицид АМИСТАР ТРИО для применения на колосовых включает в себя ципроконазол.

АМИСТАР ТРИО защита озимых от неблагоприятных факторов среды
Трехкомпонентный фунгицид АМИСТАР ТРИО для применения на колосовых включает в себя ципроконазол, пропиконазол и азоксистробин. Первые два действующих вещества — триазолы, прекрасно останавливающие развитие пятнистостей листьев (пиренофороз, септориоз, альтернариоз, фузариозный ожог и др.), бурой и желтой ржавчины, мучнистой росы, сетчатого гельминтоспориоза. Азоксистробин — единственное фунгицидное действующее вещество, обладающее физиологическим действием на процессы роста и развития колосовых культур.
В настоящий момент максимальное развитие в посевах озимой пшеницы имеет септориоз. Некоторые сорта (Восторг, Краснодарская 99, Память, Нота, Москвич, Грация, Иришка, Фортуна, Таня), как и большинство развитых семенных посевов пшеницы, поражены в значительной степени и уже сейчас нуждаются в обработке. Такие поля необходимо обследовать немедленно, и в случае необходимости приступить к обработке. К фазе начала выхода в трубку происходит закладка колоса: вредоносное действие болезней в этот период негативно сказывается на урожайности из-за снижения числа запланированных зерен в колосе и потери продуктивных стеблей.
АМИСТАР ТРИО зарегистрирован на пшенице в норме расхода 0,8-1 л/га против бурой, желтой, стеблевой ржавчины, септориоза, пиренофороза и мучнистой росы (обработки по вегетации), а также против фузариоза колоса и черни колоса (обработки в период колошения — начала цветения). На озимом и яровом ячмене — против мучнистой росы, карликовой ржавчины, сетчатой и темно-бурой пятнистости, ринхоспориоза в норме 0,8-1 л/га.
Обработки АМИСТАР ТРИО позволяют растениям противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды (воздушная засуха, абиотические стрессы, заморозки, высокий уровень ультрафиолета, др.) за счет физиологического действия азоксистробина.
АМИСТАР ТРИО является единственным препаратом, эффективным против физиологических пятнистостей, вызванных реакцией сорта на стрессовые условия, широко распространенных на озимом ячмене во второй половине вегетации (триазольные препараты в данном случае неэффективны).
АМИСТАР ТРИО наиболее эффективен при обработках к моменту образования колоса, в этом случае он максимально проявляет свое физиологическое действие. Такая обработка сохраняет выполненность зерен в колосе, которая может в значительной степени снижаться на поздних фазах из-за засухи и недостаточного развития корневой системы. Это в большей степени оказывает влияние на урожай. Часто при наступлении высоких температур растения испытывают температурный стресс, сопровождающийся быстрым иссушением верхнего слоя почвы. Такие условия складываются, как правило, после цветения и приводят к молниеносному усыханию листьев и формированию невыполненного и щуплого зерна. Нередко такие симптомы приписывают вирусам, бактериозам, ожогам препаратами и т.д., хотя чаще всего они вызваны абиотическими причинами.
Чтобы увеличить выполненность зерна, АМИСТАР ТРИО необходимо применить в конце колошения — формирования зерновки.
По зарубежным данным, профилактические обработки АМИСТАР ТРИО показывают эффективность против офиоболезной корневой и прикорневой гнили: в этом случае они должны быть проведены по флаговому листу и не позднее второй половины мая. Против фузариоза колоса АМИСТАР ТРИО применяют в период цветения (не позднее его окончания).
Отличия АМИСТАР ТРИО от распространенных триазольных препаратов заключаются в продолжительном периоде защитного действия, физиологическом эффекте, сохраняющем урожай даже в отсутствие болезней, и широком спектре действия против основных заболеваний колосовых культур, включая фузариоз колоса.
Базовая единица:
5 л.

Читайте так же:  Фунгицид Хорус - инструкция по применению и норма расхода

Источники:

/unitagro.com.ua/fungitsidy/fungitsid-amistar-trio-255-ec.html

/pesticidov.net/ru/chem/singenta/2022-amistar-trio-255/

/ostercenter.com.ua/fungitsidy/fungicid-amistar-trio-255-ec

Ссылка на основную публикацию